Yönetmelik

Resmi Gazete

Sayı : 26750

 

 YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU HALK KÜLTÜRÜNÜ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet  alanları, yönetim organları ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Müdür: Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             ç) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Bolu ve çevresinin, halk kültürü unsurlarını derlemek,

             b) Tarihi, mimari, arkeolojik, etnografik ve kültürel değerlerin bilimsel olarak araştırılmasını, belgelenmesini, tanıtılmasını,  korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak,

             c) Kent arşivi, ihtisas kütüphanesi, görsel kent belleği oluşturmak, gösteri merkezleri kurmak, maddi ve maddi olmayan kültür varlıklarının ses ve görüntü kayıtlarını almak, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Bolu merkez, ilçe ve köylerinin halk kültürü açısından durumunu belirlemek için halk kültürü envanteri çıkarmak, kent arşivi ve ihtisas kütüphanesi oluşturmak, görsel kent belleği hazırlamak,

             b)Yaşayan kültür unsurlarının derlenerek yorumlanması ve güncelleştirilmesi için  çalışmalar  yapmak,

             c) Halk kültürü ürünlerinin toplandığı, belgelendiği, korunduğu, sergilendiği ve eğitim amaçlı olarak kullanıldığı müze ve/veya müzeler kurmak,

             ç) Bolu ve çevresi ile ilgili tarihi, mimari, coğrafi, arkeolojik, kültürel, sosyal ve sosyal antropolojik alan araştırmaları yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve yayınlamak,

             d) Bolu ve ilçelerinin mimari özelliklerini belirlemek, belirlenen özgün mimari unsurların tanıtılması ve yaşatılması  için etkinliklerde bulunmak, tarihi binaların korunması, restorasyonu ve yaşatılması için çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek,

             e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

             f) Basın, yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak,

             g) Bolu müzik ve folkloru ile ilgili olarak, halk müziği korosu, halk dansları topluluğu oluşturmak, konserler vermek ve folklor gösterileri yapmak, yapılanlara destek vermek,

             ğ) Bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 –(1) Merkezin organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

            Müdür

             MADDE 8 –(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,  çalışmalarında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün  önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

             c) Merkezin çalışma hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Rektörün onayına sunmak,

             ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

             d) Merkezin, etkin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,

             e) Merkezin amacı ve faaliyet alanları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayan Yönetim Kurulu üyesinin/üyelerinin yerine aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunu daha sık toplantıya çağırabilir. Toplantı, üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

             c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek,

             ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek,

             d) Merkezin çalışmaları için ihtiyaç duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, Bolu ve çevresi ile ilgili çalışmalar yapan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum örgütleri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör   temsilcileri veya kişiler arasından belirlenen en fazla onbeş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organıdır ve kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine  Yönetim Kurulu ile ortak toplantı yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top